Regulamin ośrodka

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do 10:00. Zameldowanie możliwe 24h.

Niniejszy regulamin określa warunki, na których dokonuje się wynajmu domku.

 • Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W momencie rezerwacji umowę wynajmu uważa się za zawartą.
 • Rezerwacji dokonujemy po wpłacie zadatku w wysokości 30 % od całej kwoty przelewem na nasze konto bankowe. Pozostała kwota do zapłaty uregulowana powinna być w dniu przyjazdu.
 • Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r O Ochronie Danych Osobowych.
 • W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób bez zgody właściciela , właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 • Uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń należy natychmiast zgłaszać właścicielowi lub opiekunowi obiektu. 
 • Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczenia i uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostały na jego koszt.
 • W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • Podczas pobytu ze zwierzętami obowiązuje całkowite nakaz sprzątania po swoich pupilach, zakaz wypuszczania zwierząt wolno na terenie ośrodka, placu zabaw. 
 • Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka oraz za szkody wyrządzone przez nie odpowiadają rodzice. 
 • W czasie pobytu w domu zabronione jest organizowanie głośnych imprez i libacji alkoholowych.
 • W przypadku, gdy w sposób znaczący Wynajmujący naruszy spokój i dobra sąsiadów, wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy wynajmu i nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za niewykorzystany okres pobytu.
 • Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania i zwrotu domku w stanie zastanym. Za pozostawienie niestosownego bałaganu po pobycie gospodarz może zażądać kwoty 100 zł. 
 • Nie przyjmujemy grup młodzieżowych!